معاون آموزش، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی

 معاون آموزش، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گراش

 

فاطمه حیدری

سمت : معاون آموزش، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد پرستاری

پست الکترونیک : heidarif@gerums.ac.ir

تلفن تماس : ۰۷۱۵۲۴۴۸۱۰۳  داخلی ۲۷۴