اداره نظارت و پایش عملکرد مالی

مسئول اداره نظارت و پایش عملکرد مالی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گراش

 

عبدالرضا پوسانه
سمت : مسئول اداره نظارت و پایش عملکرد

مدرک تحصیلی : لیسانس حسابداری

پست الکترونیکی: mali1@gerums.ac.ir

تلفن داخلی: