اداره حوادث و فوریت‌های پزشکی

شرح وظابف :

۱- هماهنگی و نظارت و هدایت در طراحی و تدوین برنامه های تأمین سلامت در حوادث شامل :

    الف- ارائه خدمات اورژانس پیش بیمارستانی

     ب- مراقبت و درمان مصدومین و حادثه دیدگان

     ج- ارائه خدمات بهداشتی به حادثه دیدگان در حوادث

     د- پدافند غیر عامل دانشکده علوم پزشکی و واحدهای بهداشتی و درمانی

     ه- استقرار سامانه مدیریت بحران در مراکز بهداشتی و درمانی ( HICS )

۲- تهیه و تدوین برنامه های عملیاتی فراخور نیازها و شرایط موجود در منطقه و جمعیت تحت پوشش و نظارت و ارزشیابی مستمر آن

۳ – رعایت موازین قانونی و دقت عمل در چهارچوب مقررات دولت و سیاستگذاری های کلان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

۴- مشارکت دادن کارکنان و مدیران در فرایند تصمیم سازی و تشویق کار گروهی برای تصمیم گیری

۵- زمینه سازی برای مستند نمودن فعالیت ها و تدوین و انتقال تجربیات مدیریتی به مدیران جایگزین

۶- سازماندهی واحدهای تابعه و مدیریت در انتخاب افراد متخصص در پست های سازمانی مربوطه

۷- نظارت و ارزیابی مستمر عوامل تحت مسئولیت و توجه به نقش اصلاحات در مواقع ضروری و بازخورد از سیستم

۸- پاسخگویی مشفقانه و جلب رضایت ارباب رجوع و مشتریان درونی و بیرونی سازمان

۹- توجه دقیق به اعتبارات و منابع مالی و سرمایه ای سازمان و صرفه جویی خردمندانه به منظور کاهش هزینه ها و بهره وری بیشتر از امکانات و ایجاد ظرفیتهای جدید

۱۰- تلاش در جهت ارتقاء دانش یا بینش و مهارت های شغلی و حرفه ای و توسعه آگاهی های عمومی کارکنان

۱۱- خلاقیت و نوآوری و ایجاد ظرفیت های جدید کاری

۱۲- تلاش در جهت افزایش بهره وری و بهبود ارتقاء کیفیت خدمات سلامتی

۱۳- توجه جدی به پژوهش و تحقیق و تشویق و ترغیب کارکنان به انجام تحقیق در رفع مشکلات حوزه عملکردی

۱۴- تفویض اختیار به مدیران و کارکنان تحت سرپرستی در حدود وظایف تعریف شده

۱۵- زمینه سازی جهت استاندارد نمودن فعالیت ها و اصلاح و بهینه سازی سیستم ها و روش های ارائه خدمات

۱۶- جلب هماهنگی های بین بخشی مؤثر در سطح سلامت جامعه و برقراری مکانیزم های لازم برای جلب مشارکت مردم